ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ

ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ I

  • ਸਖਤ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ I
  • ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ I
  • ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰ ਸੀਟਬੈਲਟ / ਨਿਯੰਤਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈਲਮੇਟ I
  • ਸਖ਼ਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ  ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ I
  • ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ I
  • ਫੌਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ  ਤਕ ਪਹੁੰਚ I

ਪੂਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ I ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ I

ਮੈਂ ਹਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵੇ ,ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ .